Prawo karne

Kancelaria występuje w imieniu Klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed sądem karnym i organami ścigania (prokuraturą, policją). Interes naszych Mocodawców reprezentujemy w szczególności poprzez pomoc polegającą na reprezentacji w:


- postępowaniu przygotowawczym (śledztwie, dochodzeniu), prowadzonym przed Policją i innymi organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym (sądem rejonowym, sądem okręgowym, sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym)

- postępowaniu z prywatnego aktu oskarżenia

- postępowaniu z subsydiarnego aktu oskarżenia

- sprawach o wykroczenia

- sprawach o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania

- sprawach o udzielenie przerwy w karze

- sprawach o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

- sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie

- sprawach karno-skarbowych (przestępstwa gospodarcze)

- sprawach dotyczących uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Na życzenie Klienta Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów sporządza również poszczególne pisma w sprawach, takie jak: apelacje, zażalenia (np. na niesłuszne zatrzymanie, na zastosowanie aresztu, na przedłużenie aresztu, na przeszukanie), sprzeciw od wyroku nakazowego i inne pisma.

KONTAKT