Sprawy sporne z ZUS

Prowadzenie postępowań spornych z ZUS jest jedną z podstawowych sfer praktyki naszej Kancelarii. Legitymując się bogatym doświadczeniem i wysokiej jakości wiedzą oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie:


- uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poniesionego w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

- uzyskania jednorazowego odszkodowania pieniężnego przysługującego uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

- uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej

- uzyskania zasiłku macierzyńskiego

- świadczeń rentowych i emerytalnych

KONTAKT